donkeys

NounEdit

Singular
donkey

Plural
donkeys

  1. The plural form of donkey; more than one (kind of) donkey.